• Enbart för återförsäljare & installatörer
Snabb leverans!

Köpvillkor

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

Gäller från den 24 mars 2020

1. Allmänt
Dessa villkor gäller vid all försäljning från Techsec, vilket sker under Bolaget SECUREUS Sverige AB (nedan kallad Techsec), till registrerade återförsäljare (nedan kallad Kund), om inte annat skriftligen har bekräftats i det enskilda fallet. Kund anses ha accepterat dessa villkor när en beställning lämnas till Techsec. Beställning kan lämnas via telefon, e-post, webhandel eller vid personlig kontakt mellan Techsec säljare och Kund.

2. Priser
Samtliga priser är styckpriser om inget annat anges. Samtliga priser är exkl. moms och frakt. Techsec förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Priser på produkter visas för inloggad Kund på www.Techsec.se. Offererade priser avser SEK och vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid eventuell valutafluktuation ±2 % mot gällande inköpsvaluta.

3. Leveransvillkor
Fritt Techsec centrallager. Leverans sker normalt med PostNord och faktureras enligt PostNords gällande prislista.

4. Leveranstid
Normalt skickas produkterna på beställningsdagen om inget annat är överenskommet mellan Kund och Techsec. Vissa produkter kan dock vara beställningsvara. Techsec ansvarar inte för eventuella leveransförseningar orsakade av tillverkare eller transportör.

5. Lagervaror och beställningsvaror
Lagervaror är produkter som Techsec normalt håller i lager och som ingår i det ordinarie sortimentet. Beställningsvaror är produkter som beställs för Kunds räkning vid varje enskilt ordertillfälle. Annullering av order som innehåller beställningsvaror är inte möjlig. Beställningsvaror tas inte heller i retur. Om osäkerhet råder om produkten är en lagervara eller beställningsvara är det Kunds ansvar att kontakta Techsec innan beställning för att få detta bekräftat.

6. Leveransstopp
Om kreditgräns överskrids eller om det finns förfallna fakturor blir Kund automatiskt leveransstoppad. Kund ansvarar för att kontakta Techsec omgående om det finns anmärkningar på fakturor eller om det finns andra orsaker till varför en faktura inte kan betalas i tid innan förfallodatum.

7. Betalningsvillkor
Kund kan ansöka om kredit och kreditnivå fastställs efter sedvanlig kreditprövning. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningstid. Fakturor skickas normalt via E-post. Vid pappersfakturatillkommer en avgift på 40 kr per faktura. Dröjsmålsränta debiteras med 12 %. Räntefaktureringsavgift 50 kr.

8. Kreditfakturor
En kreditfaktura som utställts av Techsec kan nyttjas som avdrag vid betalning av faktura. Kund ansvarar för att kreditfakturan används och skall meddela Techsec vid betalningstillfället att kreditfakturan skall användas för avräkning på avsedd betalning. Om Kund inte använder en kreditfaktura inom 12 månader från utställningsdatum äger Techsec rätt att annullera kreditfakturan och Kund har därefter inte rätt till någon ersättning eller betalning för denna.

9. Garantier, returer och reklamationer
För villkor och regler gällande garantier, returer och reklamationer, se separat villkorsbilaga GARANTI- OCH RETURVILLKOR på www.Techsec.se.

10. Ansvarsbegränsning
Utöver vad som anges ovan samt i bilagor till dessa villkor friskriver sig Techsec från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå p.g.a. fel och brister i produkten. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada, av vad slag det må vara, som kan uppkomma vid användning av produkten. Techsecs ansvar är således begränsad till att uteslutande avse utbyte eller reparation av felaktig produkt enligt tillverkarens garantivillkor.

11. Force majeure
Techsec friskriver sig från all skadeståndsskyldighet vid leveransförsening eller helt utebliven leverans på grund av händelser som sker utanför Techsecs kontroll. Techsec kan således inte ansvara för Kunds eventuella uppgörelser med tredje part i fråga om skadestånd för försenad, utebliven eller felaktig leverans etc.

12. Reservation
Techsec reserverar sig för eventuella feltryck, modell- och konstruktionsändringar i produktkataloger, broschyrblad, prislistor, hemsida och i andra publikationer. Techsec förbehåller sig även rätten att förändra produkterna och produktsortimentet, som Techsec marknadsför, utan vidare meddelande.

13. Ändring av villkor
Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal och dess bilagor skall vara skriftliga och undertecknas av både Techsec och Kund. Techsec förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan samt i tillhörande bilagor utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på www.Techsec.se.

14. Webbkonto
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till webbkonton på Techsecs webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Techsec. För webbkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till webbkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Techsec detta samt byta sitt lösenord.

15. Behandling av personuppgifter
När Techsec är personuppgiftsansvarig Techsec kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Techsecs integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Techsec bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Techsecs behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

16. Bakomliggande tjänster
I det fall en levererad produkt är beroende av en bakomliggande tjänst (s.k. Molntjänst, Cloud-tjänst eller liknande) garanterar Techsec tjänstens funktionalitet under samma löptid som produktgarantin. Om något oförutsett sker under garantiperioden som gör att den bakomliggande tjänsten försätts ur funktion kommer Techsec att vara behjälpliga med att rekommendera en ersättande tjänst.

Tjänster såsom Molntjänst, Cloud-tjänst, Videolagring, Videoströmning etc. som idag är kostnadsfria eller ingår i hårdvara kan komma att debiteras beroende på ändrade förutsättningar från tredje part.

GARANTI- OCH RETURVILLKOR

Gäller från den 6 mars 2017

1. Allmänt
Detta är en bilaga till Techsec ABs ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR. Dessa villkor gäller vid all försäljning från Techsec AB (nedan kallad Techsec), till registrerade återförsäljare (nedan kallad Kund), om inte annat skriftligen har bekräftats i det enskilda fallet. Kund anses ha accepterat dessa villkor när en beställning lämnas till Techsec. Beställning kan lämnas via telefon, E-post, webhandel eller vid personlig kontakt mellan Techsec säljare och Kund.

2. Viktigt gällande returer oavsett orsak
Innan en produkt kan skickas/lämnas i retur till Techsec skall Kund ansöka om ett RMA-nummer. Detta gäller vid varje form av retur t.ex. retur för kreditering, retur för reparation, retur för garantibyte, retur pga. fel i leverans etc. RMA-nummer ansöks genom att registrera en returansökan via www.Techsec.se. Vid ansökan om RMA-nummer skall Kund alltid uppge Techsecs ordernummer eller fakturanummer som fastställer inköpsdatum. Om produkten är beställd via någon av Techsecs grossistpartners, t.ex. Ahlsell, Copiax, Selga och Storel skall kopia på inköpsfaktura bifogas med RMA-ansökan. På RMA-ansökan skall Kund även ange orsak till returen och vid garantifel skall en tydlig felbeskrivning bifogas. RMA-nummer skall vara tydligt noterat på paketets utsida och på RMA-blankett som paketeras tillsammans med produkten i paketet. Techsec accepterar endast att hantera returnerade produkter om returförsändelsen är märkt med ett giltigt RMA-nummer. Om RMA-nummer saknas returneras försändelsen till Kund utan åtgärd. Returer som inte överensstämmer med ansökt RMA-nummer återsänds till Kund utan åtgärd. För felaktigt returnerade försändelser enligt detta stycke debiteras Kund för fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr. Produkter som Kund skickar i retur till Techsec skall paketeras väl enligt villkoren i punkt 7. Kund ansvarar för leveransrisken och fraktkostnaden i samband med retur till Techsec. Techsec accepterar endast paket som levereras direkt till Techsec centrallager. Adress till Techsec centrallager: Techsec AB, Avd: Returhantering, Ostmästargränd 8, 120 40 ÅRSTA.

3. Fellevererad produkt
Om Techsec har skickat fel produkt i en leverans kan denna returneras utan kostnad om RMA-ansökan sker inom 14 dagar från leverans- och fakturadatum. Techsec skickar därefter snarast en ny produkt och bifogar en fraktsedel för fri retur av produkten som var fellevererad.

4. Oanvänd produkt
Techsec krediterar oanvända produkter som har ett giltigt RMA-nummer och returneras inom 14 dagar från fakturadatum. Beställningsvaror har ingen returrätt. Vid retur efter 14 dagar avgår ett returavdrag på 30 % och en hanteringsavgift på 250 kr debiteras Kund. Efter 50 dagar accepteras inga returer och ett RMA-nummer kan inte utfärdas. Returnerade produkter skall vara oanvända och i obruten, hel och ren originalförpackning. Om produkten som returnerats inte uppfyller dessa villkor skickas den i retur och fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr debiteras Kund.

5. Trasig produkt
I samband med RMA-registreringen skall Kund ange en tydlig felbeskrivning. Produkter utan felbeskrivning eller produkter som anges som trasiga men som visar sig fungera vid test, kommer att returneras till Kund. En fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr debiteras kund. Kund ansvarar för fraktkostnaden till Techsec i samband med retur. Techsec förbehåller sig rätten att bestämma om en konstaterat trasig produkt skall: A) repareras (se beskrivning i punkt 6) B) ersättas mot en annan reparerad produkt C) ersättas mot en likvärdig ny produkt D) krediteras Om produkten har gällande garanti står Techsec för fraktkostnader åter till Kund. Om produkten inte har en gällande garanti debiteras Kund en avgift för reparation alternativt kostnad för utbytesprodukt. Fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr debiteras Kund.

6. Transportskador och emballage
Kund ansvarar för att reklamera transportskador på mottagen leverans direkt till aktuell transportör. För att undvika transportskador vid returer till Techsec skall Kund använda godkänt fraktemballage. Produkten bör transporteras i originalemballage för bästa skydd. Vid retur av nya produkter skall produkten behandlas som ny d.v.s. produkten skall skyddas med yttre emballage. Originalemballage som är kantstött, skadat av packtejp eller adresslappar etc. jämställs som bristfälligt emballage och transportskadat. Alla transportskador förorsakade av bristfälligt emballage debiteras Kund.

7. Direktutbyte
På vissa produkter sker ett direktutbyte. Kund erhåller då en utbytesprodukt för trasig/fellevererad produkt innan den är returnerad till Techsec. En faktura genereras och skickas till Kund vid dessa tillfällen och krediteras när den trasiga/felaktiga produkten har returnerats till Techsec. Om returen inte ankommer till Techsec inom 20 dagar anses Kund ha valt att behålla produkten och fakturan kan inte längre krediteras. När Kund har erhållit en ny produkt i direktutbyte skall originalemballaget återanvändas och alla tillbehör bifogas i retursändelsen till Techsec. Produkten som skickas i retur skall behandlas som ny. Om originalemballage eller tillbehör saknas/skadats vid retur till Techsec kommer avdrag göras på kreditfakturan motsvarande de för Techsec uppkomna kostnaderna.

8. På-platsen-service
På vissa produkter erbjuder tillverkaren på-platsen-service. Denna service omfattar reparation eller utbyte av hårdvarukomponenter på den plats där produkten är installerad. Servicen omfattar inte felsökning eller åtgärd av mjukvarurelaterade fel. För att aktivera på-platsen-service krävs att Kund inkommer med en felanmälan. Denna felanmälan skall inkludera komplett information om bl.a. produktmodell, serienummer, installationsplats samt en detaljerad felbeskrivning. Techsec förmedlar Kunds felanmälan till tillverkaren. På-platsen-service är endast giltig i de fall tillverkaren bedömer att den felbeskrivning som finns angiven i felanmälan är relaterad till fel som täcks utav produktens hårdvarugaranti. Servicearbete på installationsplatsen utförs av produkttillverkaren alternativ en av tillverkaren kontrakterad underleverantör.

9. Bakomliggande tjänster
I det fall en levererad produkt är beroende av en bakomliggande tjänst (s.k. Molntjänst, Cloud-tjänst eller liknande) garanterar Techsec tjänstens funktionalitet under samma löptid som produktgarantin. Om något oförutsett sker under garantiperioden som gör att den bakomliggande tjänsten försätts ur funktion kommer Techsec att vara behjälpliga med att rekommendera en ersättande tjänst.

Tjänster såsom Molntjänst, Cloud-tjänst, Videolagring, Videoströmning etc. som idag är kostnadsfria eller ingår i hårdvara kan komma att debiteras beroende på ändrade förutsättningar från tredje part.